H.H. the Dalai Lama, Zanskar, Ladakh, India, 1997

190. H.H. the Dalai Lama

191. H.H. the Dalai Lama

192. H.H. the Dalai Lama

193. H.H. the Dalai Lama

194. H.H. the Dalai Lama

195. H.H. the Dalai Lama

196. H.H. the Dalai Lama

197. H.H. the Dalai Lama

198. H.H. the Dalai Lama

199. H.H. the Dalai Lama

200. H.H. the Dalai Lama

201. H.H. the Dalai Lama

202. H.H. the Dalai Lama

189. H.H. the Dalai Lama

188. H.H. the Dalai Lama

203. H.H. the Dalai Lama

204. H.H. the Dalai Lama

205. H.H. the Dalai Lama

206. H.H. the Dalai Lama

207. H.H. the Dalai Lama

184. H.H. the Dalai Lama

209. H.H. the Dalai Lama

210. H.H. the Dalai Lama

211. H.H. the Dalai Lama

212. H.H. the Dalai Lama

213. H.H. the Dalai Lama

214. H.H. the Dalai Lama

217. H.H. the Dalai Lama

218. H.H. the Dalai Lama

219. H.H. the Dalai Lama

220. H.H. the Dalai Lama

221. H.H. the Dalai Lama

222. H.H. the Dalai Lama

223. H.H. the Dalai Lama

224. H.H. the Dalai Lama

225. H.H. the Dalai Lama

226. H.H. the Dalai Lama

227. H.H. the Dalai Lama

228. H.H. the Dalai Lama

229. H.H. the Dalai Lama

216. H.H. the Dalai Lama

215. H.H. the Dalai Lama

208. H.H. the Dalai Lama


DON FARBER PHOTOGRAPHY