Takamoru-in Temple (Shingon sect), Koyasan


DON FARBER PHOTOGRAPHY

Back      Next